Szukaj opon

Regulamin

§1 Słownik pojęć

 1. Sprzedawca - Hurtopony (R18.pl) z siedzibą w Mysłowicach, ul. Katowicka 60, 41-400 Mysłowice. NIP: 629-236-02-56. REGON: 240849991, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. nr. tel. 32 265 01 56, nr. faksu 32 265 01 56, adres e-mail: sklep@r18.pl
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.r18.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności opony.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 4. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 5. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 6. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski.
 7. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§3 Jakość Towarów

 1. Opony sprzedawane przez Sklep pochodzą z bieżącej produkcji i są oponami pełnowartościowymi.
 2. Za opony pełnowartościowe uważa się zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 "Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport", opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.
 3. Informacja wskazana w § 3 ust. 1 Regulaminu nie dotyczy opon, w których data produkcji jest wyraźnie opisana w karcie Towaru.
 4. Sprzedawca zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych.

§4 Składanie Zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;
  2. przez telefon pod numerem: 32 265 01 56, (32) 706 10 18;
  3. faksem na numer: 32 265 01 56;
  4. pocztą elektroniczną (e-mail: sklep@r18.pl)
 2. Koszt połączeń telefonicznych jak i faksów jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.

§5 Warunki płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za zamówione Towary:
  • gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (tzw. za pobraniem). Transakcje za pobraniem o wartości przekraczającej 5000zł ustalane są indywidualnie (tzn. mogą wymagać wpłacenia zaliczki), w zależności od limitów kwoty pobrania firmy dostarczającej przesyłkę;
  • przelew bankowy na konto Sprzedawcy (Getin Bank S.A) na podstawie faktury pro-forma;
  • płatność ratalna realizowana za pośrednictwem BGŻ BNP PARIBAS Spółka Akcyjna.
 2. Termin płatności:
  • w przypadku płatności gotówką za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru;
  • w przypadku zapłaty przelewem bankowym – w terminie zapłaty widocznym na fakturze pro-forma
  • w przypadku płatności ratalnej terminy płatności poszczególnych rat określone są w umowie z bankiem udzielającym kredytu.
 3. Sprzedaż ratalna:
  • Raty udzielane są przy zakupie powyżej 150zł.
  • Końcowym etapem po złożeniu Zamówienia jest uzupełnienie wniosku ratalnego z danymi, które posłużą do weryfikacji zdolności kredytowej w banku. Ważne jest, aby podane przez Klienta dane były zgodne ze stanem rzeczywistym, gdyż będą one sprawdzane w dalszym procesie weryfikacji. W przypadku pozytywnej decyzji i spełnieniu wszystkich warunków następuje realizacja Zamówienia.
  • W przypadku negatywnej weryfikacji, wniosek zostanie odrzucony przez bank. W tym momencie istnieje możliwość zmiany formy płatności za zamówiony Towar.
  • Więcej na tamat sprzedaży ratalnej w Sklepie przeczytasz w zakładce: opony na raty

§6 Koszty dostawy

 1. Koszt dostawy Towaru (koszty przesyłki) pokrywa kupujący. Cena dostawy danych opon znajduję się w koszyku pod dodaniu towaru. W zależności od gabarytu wielkości i ilości cena dostawy może być różna
 2. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.

§7 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

 1. Odbierając dostarczony przez kuriera Towar Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika kuriera (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy.

§8 Odstąpienie od umowy ("zwrot" Towaru)

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta).
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 3. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Jeśli Sprzedający stwierdzi, że Towar nosi ślady użytkowania (np. opony były montowane na felgę) Kupujący traci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt.
 6. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§9 Reklamacja

 1. Każdy sprzedawany Towar objęty jest gwarancją lub rękojmią producenta lub dystrybutora.
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@r18.pl.
 3. Składającemu reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy w protokole reklamacyjnym, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Po zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na swój koszt na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedający rozpoznaje reklamację Klienta bądącego Kosumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Gdyby to nie było możliwe, Sprzedający poinformuje w tym okresie Klienta będącego Konsumentem, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

§10 Gwarancja

 1. Każdy oferowany Towar posiada gwarancję.
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Właściciel Sklepu nie jest producentem sprzedawanych produktów. Odpowiedzialność z tytułu wad sprzedanego towaru ponosi producent.
 3. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych: uszkodzeniem mechanicznym (przebiciem, przecięciem), nieprawidłową eksploatacją, nieprawidłowym montażem, złym stanem technicznym pojazdu, nieprawidłowym przechowywaniem.

§11 Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w §9 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

§12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Newsletter

Nowości, promocje, specjalne zniżki i kody rabatowe
na Twoją skrzynkę e-mail.

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl